دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

خوشبختی

خوشبختی یعنی فردای روز کنکورت بری مشهد🙌😌😌


ثابت موزیکی

(آیکون عربده)

به قدری اعصابم خورده

که میتونم یک دسته ده تا ازون گنده لاتای سیبیل کلفته طهرونو با یک حرکت از وسط دو شقه شون کنم


خدایا اگه قرار نیس برنامه ای باشه بگو نریزم دیگه قربون شکلت

تا برنامه میریزم برا خودم همه ی کاینات با یک ریلکسیِ خاصی میان انگشت میزنن میپوکوننش

که تا چند دیقه با دهن باز نگا افق میکنم

بعدشم دلم میخواد طوری سرمو بکوبم به تیزیه میز که خون بپاچه:-\ قرار بود ساعت هفتو نیم صبح برویم که...چون شد

اکنون هم که چنین است...:-\ 

Designed By Erfan Powered by Bayan