دغدغه های خانم مشوش

منبع انرژی مثبت جهان باش! دنیا نیارزد به آنکه پریشان کنی دلی را...

۲

حالمان که کمی بهتر شد

پاشدیم رفتیم دور از چشم حسودا یک‌گلس زدیم رو‌گوشی

بعدم یک رم شونزده گرفتیم برا گوشیمون بچم عقده ای نشه با لبو لوچه آویزونو چشای گربه ای هعی نگا بقیه نکنه😐😐


یک‌همچین آدم مهلبونیم

خدا نگهم داره برات گوشی جان که چهل تومن ریختم‌تو گلوت

 کوفتت شه الهی خراب شی یا بهنگی خودم میکوبونمت تو‌ دیوار

هنوز با لبخند سکته ای دارم نگا سقف میکنم اونقدر برات خرج کردم

😖😖

Designed By Erfan Powered by Bayan